archive icon

Informácia o spracovaní osobných údajov – Mesto Žilina

left-blob right-blob

Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@zilina.sk

Mesto Žilina, ako prevádzkovateľ informačného systému, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Mesto Žilina bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Mesto Žilina vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl.6 a čl.9 Nariadenia.

Ak to bude nutné, osobné údaje budú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Mesto Žilina zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijalo a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Mesto Žilina spracúva osobné údaje predovšetkým v súvislosti s:

 1. plnením zákonných povinností podľa osobitných predpisov:
  • zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
  • zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
  • zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  • zákon č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
  • zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
  • zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • zákon č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
  • zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
  • zákon č.261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
  • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
  • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
  • zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
  • zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
  • zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
  • zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
  • zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
  • zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
  • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
  • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 2. plnením zmlúv alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby
 3. plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy
 4. účelmi oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov mestského úradu za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy
 5. súhlasom dotknutej osoby

Informovanie – osobitný zákon

Prevádzkovateľ:  Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  zodpovednaosoba@zilina.sk

Právny základ: osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

 

 

Informovanie – zmluva

Prevádzkovateľ:  Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  zodpovednaosoba@zilina.sk

Právny základ: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa

Doba uchovávania osobných údajov: podľa registratúrneho poriadku

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

 

 

Informovanie – verejný záujem

Prevádzkovateľ:  Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  zodpovednaosoba@zilina.sk

Právny základ: plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina, orgány činné v trestnom konaní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa

Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní (kamerové záznamy) resp. doba nevyhnutná podľa osobitného zákona

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

 

 

Informovanie – súhlas dotknutej osoby

Prevádzkovateľ:  Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, tel.: +421 41 7063 611, e-mail: kc_podatelna@zilina.sk

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  zodpovednaosoba@zilina.sk

Právny základ: súhlas dotknutej osoby

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Žilina

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa

Doba uchovávania osobných údajov: do odvolania súhlasu resp. podľa registratúrneho poriadku

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Mesto Žilina po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Žilina vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracúvajú.

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Práva dotknutých osôb a spôsob ich uplatnenia

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruh príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenie podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania – je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasného odstránenia spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov – je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov – ktoré sa týkajú Vás ako dotknutej osoby, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Mesto Žilina ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Ďalej máte právo namietať spracúvanie údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu Mesta Žilina, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Mesto Žilina nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Mestom Žilina.
 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: +421 2 32 313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením.

Mesto Žilina alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 1. bezpečnosť Slovenskej republiky
 2. obranu Slovenskej republiky
 3. verejný poriadok
 4. plnenie úloh na účely trestného konania
 5. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia
 6. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní
 7. predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach
 8. monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci
 9. ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb
 10. uplatnenie právneho nároku
 11. hospodársku mobilizáciu

Dotknuté osoby môžu uplatniť svoje práva, uvedené vyššie, vyplnením formulára v elektronickej podobe, alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je umiestnený na webovom sídle prevádzkovateľa www.zilina.sk, v sekcii Ochrana osobných údajov a to v papierovej podobe na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie.