archive icon

Kamerové systémy

left-blob right-blob

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Preto vás chceme informovať o spracúvaní vašich osobných údajov na účely monitorovania verejných priestorov Mesta Žilina kamerovými systémami. Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 (ďalej iba „Mesto Žilina“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 

1. Totožnosť prevádzkovateľa

Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO:00321796, telefón: +421 41 7063 111, +421 41 7063 611

 

2. Zákonnosť spracovania osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov sa riadi čl.6 ods.1 písm. e) Nariadenia a je nevyhnutné na plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

3. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal z kamerových záznamov sa uchovávajú po dobu 15 dní. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na nevyhnutnú dobu podľa príslušného osobitného zákona.

 

4. Príjemcovia resp. kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ – kamerové záznamy sa uchovávajú na serveroch prevádzkovateľa. V prípadoch, ktoré definujú osobitné zákony môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní.

 

5. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neprenáša vaše osobné údaje do tretích krajín.

 

6. Ochrana údajov

Mesto Žilina prijíma také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najväčšom rozsahu chránili pred ich zneužitím. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používa napríklad metódu šifrovania v niektorých oblastiach. Ochrana osobných údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu technickému stavu a softvéru.

 

7. Vaše práva

7.1 Právo na informácie

Občania mesta, ako dotknuté osoby, majú právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti. Rovnako tak máte právo vedieť o ich pôvode alebo ďalších príjemcoch, ktorým sú vaše údaje odovzdávané a o účele ich spracovania. Prvé vyžiadanie takýchto informácií v písomnej podobe (zasielané poštou) je bezplatné, každé ďalšie takéto vystavenie požadovaných informácii uvedenou formou už môže byť spoplatnené. Na žiadosti adresované a zasielané v elektronickej podobe sa to nevzťahuje.

7.2 Právo na opravu údajov

Ak sú vaše údaje uchovávané v priestoroch Mestského úradu v Žiline nesprávne, alebo neaktuálne, môžete nám kedykoľvek túto skutočnosť oznámiť a my sa postaráme o ich opravu.

7.3 Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania

Ako občan Mesta Žilina máte právo na vymazanie údajov o vašej osobe spracúvaných mestom. Vymazanie údajov sa môže uskutočniť žiadosťou zaslanou na naše kontaktné údaje uvedené v bode (7.6), alebo elektronickou formou vyplnením formulára na našom webovom sídle v sekcii „Ochrana osobných údajov“. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovým resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácii údajov alebo iným zákonom upraveným dôvodom, namiesto vymazania sa môže uskutočniť iba ich „uzamknutie“.

V stanovených prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ak sa obmedzenie spracúvania alebo vymazanie údajov týka vašich údajov, budeme vás o tom informovať. Po vymazaní vašich údajov už nebudete mať možnosť žiadať o prístup k týmto osobným údajom.

7.4 Právo na prenos údajov

Osobné údaje, ktoré o vás spracúva Mesto Žilina, vydáme alebo prenesieme, na základe uplatnenia vášho práva na prenos, vám alebo inej osobe. Urobíme to v bežnom formáte, ktorý je čitateľný na počítači. Platí to iba vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

7.5 Právo namietať spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, vykonávané na základe článku 6 ods.1 písm. e) Nariadenia. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

7.6 Kontaktné údaje na uplatnenie dotknutých práv

V prípade, že s Mestom Žilina budete komunikovať e-mailom na adresu osobneudaje@zilina.sk, uložíme takto zaslané údaje – vašu e-mailovú adresu, vaše meno, priezvisko, adresu prípadne telefónne číslo – pre zodpovedanie vašich otázok alebo vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané hneď potom, čo už nebudú na účely spracovania viac potrebné, resp. obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovania.

 

8. Právo na sťažnosť

V prípade vašej sťažnosti nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 9. Okrem toho máte právo podať sťažnosť, v prípade, že máte pocit, že boli porušené vaše práva pri spracúvaní vašich osobných údajov, na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

9. Otázky o ochrane údajov

S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa ochrany vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:

Mesto Žilina

Mestský úrad v Žiline

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

e-mail: osobneudaje@zilina.sk

telefón: +421 41 7063 111, +421 41 7063 611