icon

Poslanci schválili investičný úver aj kúpu národnej kultúrnej pamiatky

Žilinskí mestskí poslanci sa v utorok stretli na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Počas rokovania schválili investičný úver, stratégiu a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy či kúpu Ciachovne.

left-blob right-blob
Ciachovňa (8)

Žilinskí mestskí poslanci sa v utorok stretli na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Počas rokovania schválili investičný úver, stratégiu a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy či kúpu Ciachovne. Zastupiteľstvo bolo zároveň informované o činnosti mestskej polície za rok 2022.

Mestskí poslanci odobrili investičný úver vo výške sedem miliónov eur, ktorý je určený na financovanie dôležitých investičných zámerov. Tie sú súčasťou  schválených programových priorít mesta Žilina do roku 2026. Žilinská samospráva je v dobrej finančnej kondícii, má nízku zadlženosť a s víťaznou bankou preto vyrokovala veľmi výhodné podmienky úverovania mesta. Investíciami, ktoré budú financované z úveru, sú napríklad nové parkovacie miesta, rekonštrukcia mostov na Ul. Sv. Cyrila a Metoda či lávka Centrálna. Mesto Žilina zároveň zabezpečí generel dopravy, zrevitalizuje podchod pre peších a cyklistov pod Rondlom a bude financovať i projektové dokumentácie, ktoré súvisia s kompletnou rekonštrukciou plavárne a zimného štadióna. „Mesto intenzívne rieši investičný dlh, ktorý je obrovský, čiže každý jeden projekt má svoju logiku a v niektorých prípadoch aj dlhoročnú históriu. Ide o veci spojené s parkovacou politikou, športovou infraštruktúrou či zelenou agendou. Cieľom je mesto ďalej rozvíjať, na čo potrebujeme dostatok financií,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Spolu s úverom poslanci schválili aj zmenu rozpočtu, v ktorej bol okrem úverových zdrojov na financovanie investícií zapojený aj príjem z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý bude slúžiť na vykrytie bežných výdavkov mesta. Celková suma rozpočtu mesta je po zmenách na úrovni 124 miliónov eur.

Mestské zastupiteľstvo odobrilo Stratégiu a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina. Samospráva od roku 2021 implementuje projekt s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ financovaný z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci prípravy žiadosti o grant bol ako povinná príloha spracovaný „Návrh na prípravu akčného plánu mesta Žilina pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy pre roky 2020 – 2023 (Stratégia adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy)“, ktorý slúžil ako podklad pre vznik strategického dokumentu mesta s názvom „Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina“.

Podporu od žilinských mestských poslancov dostala aj kúpa národnej kultúrnej pamiatky Ciachovne. Mesto Žilina získalo budovu od Žilinského samosprávneho kraja za jedno euro. Stavba Ciachovne je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá sa nachádza v centre mesta. Jej technický stav dlhodobo nevyhovuje a rekonštrukcia je pre jej záchranu nevyhnutná. Zámerom mesta je budovu zrekonštruovať a sprístupniť ju širokej verejnosti.

 

Zastupiteľstvo podporilo investíciu „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Dopravného podniku mesta Žiliny – nový zdroj tepla pre administratívnu budovu.“ Cieľom rekonštrukcie je úspora energie na vykurovanie budovy a zníženie celkovej záťaže na prevádzku Dopravného podniku mesta Žiliny.

 

Vedenie mesta informovalo poslancov o zámere prípravy novej regulácie reklamy v Žiline a požiadali primátora, aby súčasťou bol aj návrh na bezdôvodné obohatenie za užívanie mestských pozemkov pod reklamnými stavbami pre všetky agentúry bez rozdielu.

Mestskí poslanci zároveň prijali správu o činnosti mestskej polície za rok 2022. Činnosť polície bola vlani ovplyvnená doznievajúcou pandémiou a príchodom vojnových utečencov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Mestskí policajti minulý rok riešili takmer 30-tisíc udalostí a priestupkov, zistili 26 podozrení z trestných činov, na osobnej slobode obmedzili 34 osôb, po ktorých sa pátralo. Policajti tiež zachránili život spolu piatim osobám. Mestská polícia plánuje pre stupňujúce sa narúšanie verejného poriadku v budúcnosti zriadiť zásahovú jednotku. Jej súčasťou by malo byť na začiatku zhruba 10 až 12 ľudí.