icon

Predstavili sme urbanistickú štúdiu revitalizácie sídliska Vlčince III

Cieľom revitalizácie má byť vytvorenie priestoru, ktorý obyvateľom poskytne plnohodnotné prostredie na život a trávenie voľného času.

left-blob right-blob

Útvar hlavného architekta v spolupráci s mestom Žilina niekoľko mesiacov pripravovali urbanistickú štúdiu pre revitalizáciu žilinského sídliska Vlčince III. Urbanistická štúdia bola predstavená obyvateľom riešeného sídliska.

Cieľom revitalizácie má byť vytvorenie priestoru, ktorý obyvateľom poskytne plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené prostredie na život a trávenie voľného času. V decembri minulého roka sa uskutočnilo druhé stretnutie s obyvateľmi sídliska Vlčince III. Obyvateľom bola predstavená urbanistická štúdia. Architekti identifikovali problémy riešeného územia, na základe ktorých bol vypracovaný komplexný návrh. Zohľadnené boli aj návrhy a podnety obyvateľov sídliska vychádzajúce z dotazníka a z prvého stretnutia k revitalizácii obytnej zóny. 

23_11_21_Nocni_Square

Do návrhu riešenia boli zároveň zapracované požiadavky rodičov a detí navštevujúcich Základnú školu Martinská z projektu Bezpečné školy, na ktorom už niekoľko mesiacov pracuje Útvar hlavného architekta mesta Žilina. Nedostatok parkovacích miest, chýbajúce pešie a cyklistické prepojenia a stav detských ihrísk sú najčastejšie sa skloňujúce problémy, ktoré trápia obyvateľov sídliska Vlčince III.

23_11_21_Detail_Square

Problémy s parkovaním by mohol vyriešiť navrhovaný polyfunkčný parkovací dom či citlivé doplnenie odstavných parkovacích státí. Riešená je aj cyklodoprava na sídlisku. Návrh dopĺňa cyklotrasu prepájajúcu sídlisko v priečnom smere od Lesoparku na Vodné dielo. Urbanistická štúdia sa zaoberá aj zlepšením detských ihrísk, ktoré navrhuje kumulovať.

Štúdia zároveň zohľadňuje aj seniorov a navrhuje vytvoriť oddychové a pohybové plochy. Reakciou na zmenu klímy majú byť navrhované vodozádržné opatrenia, skvalitnenie zelene, doplnenie vegetácie vo forme nekosených lúk, izolačnej zelene či vegetačné strechy na budovách občianskej vybavenosti.