icon

Pripravujeme štúdiu revitalizácie sídliska Vlčince III

Žilinská radnica v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina aktívne pracuje na príprave urbanistických štúdií zameraných na renováciu verejného priestoru.

left-blob right-blob
Vlcince--1200x976

Žilinská radnica v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina aktívne pracuje na príprave urbanistických štúdií zameraných na renováciu verejného priestoru. Po realizácii urbanistických štúdií na jednotlivých sídliskách ako Hliny I – VIII, Pod nemocnicou, Vlčince I, II a IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince III.

Podľa aktuálnych údajov žije na tomto sídlisku 7 522 obyvateľov. Riešené územie o rozlohe 45,87 ha je vymedzené ulicou Matice slovenskej, Rosinskou cestou a Ulicou Vysokoškolákov. Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk a detských ihrísk navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr.

Architekti sa budú venovať prepojeniu prvkov zelene a prírodných prvkov s mestskými priestormi, navrhnú pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska. Podrobne sa budú zaoberať komunikáciami a plochami pre peších, cyklistickými trasami, verejnou zeleňou či parkovaním.

Samostatnú kapitolu návrhu budú tvoriť detské ihriská a prvky malej architektúry, ako sú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Pri celkovom návrhu bude kladený dôraz na aplikáciu opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ako je napríklad doplnenie stromov, izolačnej zelene i návrh vodozádržných opatrení.

Do prípravy štúdie sa môžu zapojiť aj samotní obyvatelia danej lokality, a to vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý je dostupný TU. Keďže obyvatelia poznajú svoje okolie najlepšie, môžu aj takouto formou vyjadriť svoje názory, postrehy a pripomienky ku každodennému životu na sídlisku. O výsledku práce architektov budeme verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky mesta či webovej stránky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.