icon

Komunitné centrum Hájik

Mesto Žilina otvorilo ďalšie komunitné centrum na sídlisku Hájik.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Mesto Žilina: 4 714,37 €

4 714,37 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2020

icon

Kategória

Sociálna oblasť

box-icon

Mestská časť

Hájik

box-icon

Stav projektu

2020

icon

Kategória

Sociálna oblasť

box-icon

Mestská časť

Hájik

left-blob right-blob

Novovybudované komunitné centrum sa nachádza na prízemí bytového domu na ulici Korzo 35 v Žiline. Priestor je rozdelený účelovo na viacero častí: spoločenská miestnosť, kancelária terénneho sociálneho pracovníka, sklad, kuchynský kútik a sociálne zariadenie pre zamestnancov a klientov. Zariadenie komunitného centra je prispôsobené jeho zameraniu.

Zriadenie nového komunitného centra predchádzalo nevyhnutnej potrebe posilniť terénnu sociálnu prácu v danej lokalite vzhľadom na zvyšujúci sa počet prípadov rodín a jednotlivcov ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a taktiež nárastom sociálno-patologických javov. Mesto Žilina má už vo svojej pôsobnosti komunitné centrum na predmestí na Bratislavskej ulici a práve jeho činnosť, ako aj výsledky práce boli podnetom pre zriadenie ďalšieho centra.

Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci, ako aj celé rodiny. Sú to osoby, ktoré majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, k informáciám či k uplatneniu sa na trhu práce. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia danej lokality, kde komunitné centrum pôsobí. Zameraním komunitného centra je poskytovať klientom základné sociálne poradenstvo, pomoc jednotlivcovi, rodine, ako aj miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nedokáže vlastnými silami riešiť vzniknuté problémy.

Komplex služieb, ktoré sú náplňou práce terénnych sociálnych pracovníkov zahŕňa zvýšenie sociálnej mobility, získavanie sociálnych zručností či podporu sebarealizácie klientov a ich rodín. Cieľom komunitného centra je taktiež podpora zmysluplného trávenia voľného času, rozvíjanie rodičovských zručností, pomoc pri hľadaní a získaní zamestnania a prevencia patologických javov. Vzhľadom na to, že úspešnosť sociálnej práce závisí od kvalitnej a efektívnej spolupráce, fungovanie komunitného centra je založené aj na participácii s ostatnými inštitúciami a organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnej, vzdelávacej, právnej a zdravotnej.

Časová os

11. 8. 2020

začiatok realizácie projektu

30. 8. 2020

dokončenie projektu