icon

Merače rýchlosti a intenzity dopravy 

Merače rýchlosti pribudli na rovných úsekoch s častým prekračovaním rýchlosti.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 114 109,44 €

Mestský rozpočet: 6 005,76 €

120 115,20 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2023

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Európska únia + Štátny rozpočet: 114 109,44 €

Mestský rozpočet: 6 005,76 €

120 115,20 €

box-icon

Stav projektu

2023

icon

Kategória

Doprava

left-blob right-blob

V Žiline pribudli merače rýchlosti. Nainštalované boli na Ul. Tajovského, Vysokoškolákov – Lesopark, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, na Hôreckej ceste a na Hlinskej ulici.  

Systém pomerne efektívne núti znižovať priemernú rýchlosť vodičov, a tým zvyšovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky vrátane cyklistov a chodcov. Okrem toho, počítaním vozidiel mesto získava potrebné dáta o prechádzajúcich vozidlách, ktoré následne využije pri vyhodnocovaní dopravnej situácie a pri nastavovaní vhodných dopravných opatreniach v rámci regulácie dopravy v meste. 

Zároveň boli inštalované aj merače hustoty dopravy, ktoré monitorujú dôležité vstupy do mesta od Tepličky nad Váhom, Rosiny, od diaľnice D1, Lietavskej Lúčky, od Hôrok, od diaľnice D3, od Kysuckého Nového Mesta a od Mojšovej Lúčky/Strečna.  

Získané dáta zo sčítačov dopravy poskytujú presný obraz o zaťaženosti mesta dopravou. Dáta nám zobrazia, v ktorých časoch, na akom vstupe do mesta, aká štruktúra vozidiel a v akom počte vstúpila a vystúpila z mesta, čo nám pomôže pri dopravnom plánovaní. Zároveň mesto dokáže na základe toho zhodnotiť a prispôsobovať opatrenia vplývajúce na dopravné obmedzenia v meste. 

Merače rýchlosti a intenzity dopravy sú súčasťou projektu OPII Moderné technológie v meste Žilina podporeného z európskych štrukturálnych fondov sumou takmer 900 tis. €. 

Časová os

2020

štúdia uskutočniteľnosti

02/2021

podaná Žiadosť o poskytnutie NFP 

06/2021

schválená Žiadosť o poskytnutie NFP

08/2021

uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

2022

verejné obstarávanie 

2023

realizácia

11/2023

dokončený projekt

partner image