icon

Modernizácia DEPA

Projekt výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov v Žiline na Kvačalovej ulici je z 95 % hradený primárne zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 

box-icon

Hodnota investície

28 948 072,05 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Závodie

box-icon

Hodnota investície

28 948 072,05 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Doprava

box-icon

Mestská časť

Závodie

left-blob right-blob

Celková výstavba a modernizácia bude počas realizácie rozdelená na dve fázy. Výstavba krytých odstavných plôch pre trolejbusy v celkovej hodnote 3 226 837,33 eura sa začne v decembri 2023 a ukončí sa v júni 2024. Financovanie je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ešte v tomto roku, kde má Dopravný podnik podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Druhá fáza spočíva vo výstavbe novej haly trolejbusov, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov. Jej realizácia sa plánuje v období rokov od 2024 do konca 2025. Projekt má silný ekologický aspekt. Vzhľadom na jeho rozsah budú všetky spevnené plochy zrealizované ako vodozádržné, všetka povrchová voda bude zachytená v bazéne a následne sa použije na umývanie vozidiel. Každá strecha, ktorá to umožňuje, bude postavená ako zelená tam, kde to nebude možné budú nainštalované slnečné kolektory.

Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia inžinierskych sietí, kde bola v 90. rokoch minulého storočia vysadená zeleň. V rámci projektu bol citlivým prístupom navrhnutý výrub stromov a drevín. Na povrchu existujúcich sietí sa nachádza 50 stromov, rôzne kry a dreviny, pre navrhované nové stavby musí uvoľniť miesto v priestore ďalších 33 stromov a 712 m2 krovitého porastu.

Dopravný podnik v spolupráci s projektantom navrhli minimalistický model pre zásah do existujúcej zelene a zároveň sa dohodli na náhradnej výsadbe. 

Časová os

12/2023

začiatok realizácie projektu