icon

Modernizácia odborných učební základných škôl

Mesto zmodernizovalo odborné učebne v dvanástich základných školách.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 875 383,76 €

Mesto Žilina: 157 641,57 €

1 033 025,33 €

box-icon

Stav projektu

Dokončené v roku 2022

icon

Kategória

Školstvo

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Integrovaný regionálny operačný program: 875 383,76 €

Mesto Žilina: 157 641,57 €

1 033 025,33 €

box-icon

Stav projektu

2022

icon

Kategória

Školstvo

left-blob right-blob

Nové informačné a komunikačné technológie pribudli v základných školách Lichardova, Martinská, Jarná, Karpatská, V. Javorku, Námestie mladosti, Limbová, Slovenských dobrovoľníkov a v štyroch základných školách s materskými školami Školská, Do Stošky, Ulica sv. Gorazda a Gaštanová.

Prvá fáza projektu začala distribúciou nábytku. Na  jednotlivých školách sa prostredníctvom obstarania nových laboratórnych pracovísk zmodernizovali laboratórne učebne pre fyziku, chémiu, biológiu, polytechniku. Takisto sa zmodernizovali jazykové učebne a aj knižnice, do ktorých pribudol nový knihovnícky nábytok.

Do jednotlivých odborných učební pribudli nové stoly, stoličky ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov, ďalej nové skrine na učebné pomôcky, bezpečnostné skrine na chemikálie, kovové skrine na náradie, mobilné pracoviská na obrábanie kovu a dreva do polytechnických učební.

V ďalšej etape boli na základné školy dodané nové didaktické pomôcky pre skvalitnenie výučby predmetov fyzika, biológia, chémia, polytechnika. Zároveň sa obnovil aj knižničný fond v počte presahujúcom 8 tisíc kusov (učebnice, knihy, pracovné listy, atlasy, slovníky, encyklopédie..), ktoré boli dodané do vybraných základných škôl. Poslednú fázu modernizácie predstavovala modernizácia IKT a softvérového vybavenia.

Do škôl bolo dodaných viac ako 600 kusov výpočtovej techniky, z toho 382 kusov počítačových zostáv pre žiakov, učiteľov a užívateľov školských knižníc a 85 kusov notebookov. Vyučovací proces v základných školách obohatili aj nové multifunkčné tlačiarne, 3D tlačiarne, interaktívne projektory, tablety a televízory. Do nových počítačov bolo dodané a inštalované nové softvérové vybavenie, napríklad MS Windows 10, MS Office 2019 Acdmc, mozaBook Classroom a knižnično-informačný systém.

Časová os

09/2020 - 06/2022

proces verejného obstarávania

01/2021 - 06/2021

dodanie nábytku do ZŠ

05/2021 - 10/2021

dodanie didaktických pomôcok do ZŠ

05/2021 - 08/2021

dodanie knižničného fondu do ZŠ

08/2022 - 09/2022

dodanie IKT do ZŠ

08/2022 - 09/2022

dodanie SW do ZŠ

10/2022

dokončený projekt