icon

Nadstavba Komunitného centra na Bratislavskej ulici  

Nadstavbou komunitného centra sa rozšíria kapacity existujúceho komunitného centra, ktoré je situované priamo v lokalite Bratislavskej ulice medzi  bytovými domami.

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 79 118,56 €

Štátny rozpočet: 57 649,05 €

136 767,61 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Sociálna oblasť

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

box-icon

Hodnota investície

info-icon

Nórske granty: 79 118,56 €

Štátny rozpočet: 57 649,05 €

136 767,61 €

box-icon

Stav projektu

V realizácii

icon

Kategória

Sociálna oblasť

box-icon

Mestská časť

Staré mesto

left-blob right-blob

Nadstavbou komunitného centra sa rozšíria kapacity existujúceho komunitného centra, ktoré je situované priamo v lokalite Bratislavskej ulice medzi  bytovými domami. Mesto vybudovalo  komunitné centrum v roku 2011 a financovalo ho z vlastných zdrojov a zo zdrojov dotačnej schémy Úradu vlády SR. Centrum je vytvorené z obytných kontajnerov a vo svojich  priestoroch poskytuje  sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. Vykonáva sa  tu preventívna aktivita, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Ďalej v komunitnom centre prebiehajú činnosti a aktivity v rámci poradenstva a služieb Terénnej sociálnej práce a Komunitnej práce.  

 

Cieľom je rozšírenie existujúcich sociálnych služieb, ktoré tu budú poskytované. Navrhované priestory budú dopĺňať priestory už v prevádzke na prízemí. Na poschodí objektu budú spoločenské priestory na rozvíjanie záujmovej činnosti. Územie je v súčasnosti zastavané bytovými domami. Z pôvodnej zostavy kontajnerov – 1.NP bude jeden odobratý a nahradený novým schodiskovým kontajnerom so zabudovaným schodiskom. Odobratý kontajner bude dočasne umiestnený na pozemku investora vo vzdialenosti cca 50m. Po úprave – zadebnení vnútorných otvorov bude investorom odvezený na iný pozemok určený investorom. Vnútorné priestory na 1.NP, priestor jestvujúceho WC bude upravený pre imobilných podľa projektu. 

 

Z urbanistického hľadiska nedochádza k výraznejšej zmene funkčných plôch ani komunikačných vzťahov v blízkom okolí pozemku. Napojenie komunitného centra na verejnú komunikáciu je cez jestvujúce komunikácie a chodníky pred objektom. V blízkosti navrhovaného objektu sa nachádzajú jestvujúce stromy, ktoré je potrebné zachovať. Jestvujúci objekt je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie vnútorných priestorov bude elektrické prostredníctvom elektrických konvektorov umiestnených pod okennými konštrukciami 

V súčasnosti prebieha presťahovanie Komunitného centra, následne bude stavenisko odovzdané zhotoviteľovi.  

Časová os

2019

projektová dokumentácia

2019

územné rozhodnutie

2019

stavebné povolenie

2023

verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2023

realizácia

2024

predpoklad dokončenia

partner image