icon

Revitalizácia podchodu pod Rondlom

Mesto Žilina a Útvar hlavného architekta vypracovali architektonickú štúdiu, ktorá rieši komplexnú modernizáciu podchodu pod Rondlom.

box-icon

Hodnota investície

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

box-icon

Stav projektu

Pripravované

icon

Kategória

Verejný priestor

left-blob right-blob

Mestskí poslanci vo februári 2022 schválili 17 000 eur na obnovu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel. Medzičasom Útvar hlavného architekta mesta Žilina vypracoval architektonickú štúdiu, ktorá rieši komplexnú modernizáciu tohto významného pešieho ťahu spájajúceho centrum mesta s mestskou časťou Závodie a sídliskom Hájik.

Vypracovaná dokumentácia rieši výmenu povrchov, nové prvky zábradlí a madiel s integrovaným podsvietením, ako aj návrh komplexného osvetlenia na zvýšenie bezpečnosti. V súčasnosti podchod slúži aj ako legálna grafity zóna.

Návrh uvažuje s jasným funkčným vymedzením plôch, ktoré budú slúžiť aj na využitie tohto druhu umenia. Okrem toho vzniknú nové plochy pre umiestnenie citylightov na prezentáciu kultúrnych inštitúcií v meste a súčasne svojim osvetlením prispejú k zvýšeniu bezpečnosti v podchode.

Štúdia navrhuje použitie ťahokovu ako trvácneho materiálu odolného voči poveternostným vplyvom a vandalizmu. Ten by mal slúžiť ako obklad stien pri jednotlivých vstupoch, ako aj na prekrytie existujúcich či navrhovaných inštalácií v podchode. Jeho žltá farba zároveň umocní a zvýrazní jednotlivé vstupy do podchodu.

Štúdia taktiež navrhuje vymeniť odtokové žľaby a doplniť žľab v centrálnej časti či zlepšiť napojenie na nadväzujúce pešie ťahy, a to formou doplnenia verejného osvetlenia, regulácie parkovacích státí i výsadby zelene.

Časová os

2022

architektonická štúdia

2023

projektová dokumentácia

2023

ohlásenie udržiavacích prác

02/2024

proces verejného obstarávania